AddressFamily « System.Net.Sockets « VB.Net by API


1.AddressFamily.InterNetwork