TcpListener « System.Net.Sockets « VB.Net by API


1.TcpListener.AcceptSocket()
2.TcpListener.Start()