HttpWebResponse « System.Net « VB.Net by API


1.HttpWebResponse.CharacterSet
2.HttpWebResponse.ContentEncoding
3.HttpWebResponse.ContentLength
4.HttpWebResponse.ProtocolVersion
5.HttpWebResponse.StatusDescription