Encoding « System.Text « VB.Net by API


1.Encoding.ASCII
2.Encoding.Default
3.Encoding.UTF32.GetString
4.Encoding.UTF7.GetBytes