XMLTextReader « System.Xml « VB.Net by API


1.New XmlTextReader
2.XMLTextReader.ReadStartElement