XmlDocument « System.Xml « VB.Net by API


1.XmlDocument.AppendChild
2.XmlDocument.CreateAttribute
3.XmlDocument.CreateComment
4.XmlDocument.CreateElement
5.XmlDocument.CreateNavigator
6.XmlDocument.CreateXmlDeclaration
7.XmlDocument.GetElementsByTagName
8.XmlDocument.LoadXml
9.XmlDocument.SelectNodes