XmlNode « System.Xml « VB.Net by API


1.XmlNode.Attributes
2.XmlNode.ChildNodes