XmlWriter « System.Xml « VB.Net by API


1.XmlWriter.Create
2.XmlWriter.WriteAttributeString
3.XmlWriter.WriteComment
4.XmlWriter.WriteElementString
5.XmlWriter.WriteStartElement