MarshalByRefObject « System « VB.Net by API


1.Inherits MarshalByRefObject