UShort « System « VB.Net by API


1.UShort.MaxValue
2.UShort.Parse