CheckBox « wxPython « Python Tutorial


19.3.CheckBox
19.3.1.Add check box to frameAdd check box to frame