ColourDialog « wxPython « Python Tutorial


19.6.ColourDialog
19.6.1.Get color from color dialogGet color from color dialog