TextEntryDialog « wxPython « Python Tutorial


19.43.TextEntryDialog
19.43.1.use TextEntryDialog
19.43.2.TextEntryDialog with default valueTextEntryDialog with default value