RadioButton « wxPython « Python Tutorial

19.32.RadioButton
19.32.1.RadioButton and text controlRadioButton and text control