Download helferlein_BabelFish for DotNetNuke

Description

helferlein_BabelFish is a DNN module to support multilingual features for other helferlein modules.It is developed in C#.

Source Files

The download file helferleinbabelfish.zip has the following entries.


BuildProcessTemplates/DefaultTemplate.11.1.xaml
BuildProcessTemplates/LabDefaultTemplate.11.xaml
BuildProcessTemplates/UpgradeTemplate.xaml
helferlein_BabelFish/helferlein_BabelFish.sln
helferlein_BabelFish/helferlein_BabelFish.vssscc
helferlein_BabelFish_1/01.00.03.txt/*www . j  a  va  2s. c  o m*/
helferlein_BabelFish_1/App_LocalResources/BabelFish.ascx.resx
helferlein_BabelFish_1/App_LocalResources/CommonResources.ascx.resx
helferlein_BabelFish_1/BabelFish.ascx
helferlein_BabelFish_1/BabelFish.ascx.cs
helferlein_BabelFish_1/BabelFish.ascx.designer.cs
helferlein_BabelFish_1/BabelFishMultiSelector.ascx
helferlein_BabelFish_1/BabelFishMultiSelector.ascx.cs
helferlein_BabelFish_1/BabelFishMultiSelector.ascx.designer.cs
helferlein_BabelFish_1/BabelFishSelector.ascx
helferlein_BabelFish_1/BabelFishSelector.ascx.cs
helferlein_BabelFish_1/BabelFishSelector.ascx.designer.cs
helferlein_BabelFish_1/Components/BabelFishBase.cs
helferlein_BabelFish_1/Components/BabelFishController.cs
helferlein_BabelFish_1/Components/BabelFishInfo.cs
helferlein_BabelFish_1/Components/BabelFishUtils.cs
helferlein_BabelFish_1/Components/DataProvider.cs
helferlein_BabelFish_1/Components/SqlDataProvider.cs
helferlein_BabelFish_1/KeyResourceEditor.ascx
helferlein_BabelFish_1/KeyResourceEditor.ascx.cs
helferlein_BabelFish_1/KeyResourceEditor.ascx.designer.cs
helferlein_BabelFish_1/LocaleSelector.ascx
helferlein_BabelFish_1/LocaleSelector.ascx.cs
helferlein_BabelFish_1/LocaleSelector.ascx.designer.cs
helferlein_BabelFish_1/Properties/AssemblyInfo.cs
helferlein_BabelFish_1/Providers/DataProviders/SqlDataProvider/01.00.00.SqlDataProvider
helferlein_BabelFish_1/Providers/DataProviders/SqlDataProvider/01.01.00.SqlDataProvider
helferlein_BabelFish_1/Providers/DataProviders/SqlDataProvider/01.01.01.SqlDataProvider
helferlein_BabelFish_1/Providers/DataProviders/SqlDataProvider/Uninstall.SqlDataProvider
helferlein_BabelFish_1/helferlein_BabelFish.csproj
helferlein_BabelFish_1/helferlein_BabelFish.csproj.vspscc
helferlein_BabelFish_1/helferlein_BabelFish.dnn
helferlein_BabelFish_1/helferlein_BabelFish.src.dnn5.dnn

Download

Click the following link to download helferleinbabelfish.zip.

helferleinbabelfish.zip
Home »
  C# Free Code »
    Web »
AJAX
Blog
DotNetNuke
Email
HTML
Http
IIS
JavaScript
jQuery
RSS
URL
VoIP
Web
WebSite
WebSocket