Download helferlein_Form for DotNetNuke

Description

helferlein_Form is an easy-to-use module written in C# for DotNetNuke that allows creating forms.

Source Files

The download file helferleinform.zip has the following entries.


BuildProcessTemplates/DefaultTemplate.11.1.xaml
BuildProcessTemplates/LabDefaultTemplate.11.xaml
BuildProcessTemplates/UpgradeTemplate.xaml
helferlein_Form/helferlein_Form.sln/*from  w w w.ja  v a 2  s  . c  o m*/
helferlein_Form/helferlein_Form.vssscc
helferlein_Form/helferlein_Form/01.04.02.txt
helferlein_Form/helferlein_Form/01.05.00.txt
helferlein_Form/helferlein_Form/App_LocalResources/Form.ascx.resx
helferlein_Form/helferlein_Form/App_LocalResources/FormEdit.ascx.resx
helferlein_Form/helferlein_Form/App_LocalResources/FormSubmissionsEdit.ascx.resx
helferlein_Form/helferlein_Form/App_LocalResources/Settings.ascx.resx
helferlein_Form/helferlein_Form/App_LocalResources/SharedResources.resx
helferlein_Form/helferlein_Form/Components/DataProvider.cs
helferlein_Form/helferlein_Form/Components/FormBase.cs
helferlein_Form/helferlein_Form/Components/FormItemController.cs
helferlein_Form/helferlein_Form/Components/FormItemInfo.cs
helferlein_Form/helferlein_Form/Components/FormSubmissionController.cs
helferlein_Form/helferlein_Form/Components/FormSubmissionInfo.cs
helferlein_Form/helferlein_Form/Components/SqlDataProvider.cs
helferlein_Form/helferlein_Form/Form.ascx
helferlein_Form/helferlein_Form/Form.ascx.cs
helferlein_Form/helferlein_Form/Form.ascx.designer.cs
helferlein_Form/helferlein_Form/FormEdit.ascx
helferlein_Form/helferlein_Form/FormEdit.ascx.cs
helferlein_Form/helferlein_Form/FormEdit.ascx.designer.cs
helferlein_Form/helferlein_Form/FormSubmissionsEdit.ascx
helferlein_Form/helferlein_Form/FormSubmissionsEdit.ascx.cs
helferlein_Form/helferlein_Form/FormSubmissionsEdit.ascx.designer.cs
helferlein_Form/helferlein_Form/Mail.css
helferlein_Form/helferlein_Form/Properties/AssemblyInfo.cs
helferlein_Form/helferlein_Form/Providers/DataProviders/SqlDataProvider/01.00.00.SqlDataProvider
helferlein_Form/helferlein_Form/Providers/DataProviders/SqlDataProvider/01.01.00.SqlDataProvider
helferlein_Form/helferlein_Form/Providers/DataProviders/SqlDataProvider/01.02.00.SqlDataProvider
helferlein_Form/helferlein_Form/Providers/DataProviders/SqlDataProvider/01.04.00.SqlDataProvider
helferlein_Form/helferlein_Form/Providers/DataProviders/SqlDataProvider/02.00.00.SqlDataProvider
helferlein_Form/helferlein_Form/Providers/DataProviders/SqlDataProvider/02.00.02.SqlDataProvider
helferlein_Form/helferlein_Form/Providers/DataProviders/SqlDataProvider/02.01.00.SqlDataProvider
helferlein_Form/helferlein_Form/Providers/DataProviders/SqlDataProvider/02.02.00.SqlDataProvider
helferlein_Form/helferlein_Form/Providers/DataProviders/SqlDataProvider/02.03.00.SqlDataProvider
helferlein_Form/helferlein_Form/Providers/DataProviders/SqlDataProvider/Uninstall.SqlDataProvider
helferlein_Form/helferlein_Form/Settings.ascx
helferlein_Form/helferlein_Form/Settings.ascx.cs
helferlein_Form/helferlein_Form/Settings.ascx.designer.cs
helferlein_Form/helferlein_Form/Themes/DNN_Feedback/DNN_Feedback.css
helferlein_Form/helferlein_Form/Themes/Default/Default.css
helferlein_Form/helferlein_Form/Themes/Disabled/Disabled.css
helferlein_Form/helferlein_Form/Themes/Fancy/Fancy.css
helferlein_Form/helferlein_Form/helferlein_Form.csproj
helferlein_Form/helferlein_Form/helferlein_Form.csproj.vspscc
helferlein_Form/helferlein_Form/helferlein_Form.dnn
helferlein_Form/helferlein_Form/helferlein_Form.pa.dnn
helferlein_Form/helferlein_Form/helferlein_Form.src.dnn
helferlein_Form/helferlein_Form/images/arrow_undo.png
helferlein_Form/helferlein_Form/images/bin.png
helferlein_Form/helferlein_Form/images/bin_empty.png
helferlein_Form/helferlein_Form/images/bottom.png
helferlein_Form/helferlein_Form/images/calendar.png
helferlein_Form/helferlein_Form/images/disk.png
helferlein_Form/helferlein_Form/images/down.png
helferlein_Form/helferlein_Form/images/email.png
helferlein_Form/helferlein_Form/images/excel-file.gif
helferlein_Form/helferlein_Form/images/filter-delete.png
helferlein_Form/helferlein_Form/images/filter.png
helferlein_Form/helferlein_Form/images/tick.png
helferlein_Form/helferlein_Form/images/top.png
helferlein_Form/helferlein_Form/images/untick.png
helferlein_Form/helferlein_Form/images/up.png

Download

Click the following link to download helferleinform.zip.

helferleinform.zip
Home »
  C# Free Code »
    Web »
AJAX
Blog
DotNetNuke
Email
HTML
Http
IIS
JavaScript
jQuery
RSS
URL
VoIP
Web
WebSite
WebSocket