Download .NET Micro Framework Toolkit

Description

The .NET Micro Framework Toolkit

Icons

.NET Micro Framework Toolkit

Source Files

The download file mftoolkit.zip has the following entries.


BuildProcessTemplates/DefaultTemplate.11.1.xaml
BuildProcessTemplates/DefaultTemplate.xaml
BuildProcessTemplates/LabDefaultTemplate.11.xaml
BuildProcessTemplates/UpgradeTemplate.xaml
DNS/DNS.csproj/*from w w  w.  j  a v a 2s  .  co m*/
DNS/DNS.csproj.vspscc
DNS/DnsHeader.cs
DNS/DnsRequest.cs
DNS/DnsResolver.cs
DNS/DnsResponse.cs
DNS/Enums/DnsClass.cs
DNS/Enums/DnsType.cs
DNS/Enums/OpcodeType.cs
DNS/Enums/RcodeType.cs
DNS/Helper/DnsReader.cs
DNS/Helper/DnsWriter.cs
DNS/NetBIOS.cs
DNS/Properties/AssemblyInfo.cs
DNS/Question.cs
DNS/Records/ARecord.cs
DNS/Records/CNAMERecord.cs
DNS/Records/MXRecord.cs
DNS/Records/NBRecord.cs
DNS/Records/NSRecord.cs
DNS/Records/PTRRecord.cs
DNS/Records/RecordBase.cs
DNS/Records/SOARecord.cs
DNS/Records/TXTRecord.cs
DNS/ResourceRecords/Additional.cs
DNS/ResourceRecords/Answer.cs
DNS/ResourceRecords/Authority.cs
DNS/ResourceRecords/ResourceRecord.cs
DnsConsole/DnsConsole.csproj
DnsConsole/DnsConsole.csproj.vspscc
DnsConsole/Program.cs
DnsConsole/Properties/AssemblyInfo.cs
DnsConsole/app.config
HTTP/ClientConnectedEvent.cs
HTTP/Collection/NameValueCollection.cs
HTTP/Collection/NameValueEnumerator.cs
HTTP/Collection/NameValuePair.cs
HTTP/Cookie/HttpCookie.cs
HTTP/Cookie/HttpCookieCollection.cs
HTTP/Cookie/HttpCookieEnumerator.cs
HTTP/Enums/HttpStatusCode.cs
HTTP/Enums/LogEventType.cs
HTTP/Enums/MimeParserState.cs
HTTP/Enums/RequestParserState.cs
HTTP/HTTP.csproj
HTTP/HTTP.csproj.vspscc
HTTP/Helper/NetworkHelper.cs
HTTP/HttpContext.cs
HTTP/HttpException.cs
HTTP/HttpHeader.cs
HTTP/HttpParameter.cs
HTTP/HttpProcessor.cs
HTTP/HttpRequest.cs
HTTP/HttpResponse.cs
HTTP/HttpServer.cs
HTTP/HttpServerUtility.cs
HTTP/IHttpHandler.cs
HTTP/LogAccess.cs
HTTP/LogAccessEvent.cs
HTTP/Mime/MimeContent.cs
HTTP/Mime/MimeContentCollection.cs
HTTP/Mime/MimeContentEnumerator.cs
HTTP/Mime/MimeParser.cs
HTTP/Properties/AssemblyInfo.cs
HttpConsole/HttpConsole.csproj
HttpConsole/HttpConsole.csproj.vspscc
HttpConsole/Program.cs
HttpConsole/Properties/AssemblyInfo.cs
HttpConsole/app.config
HttpConsole/root/HTMLPage1.htm
HttpConsole/root/index.htm
HttpConsole/root/ms.jpg
HttpConsole/root/robots.txt
HttpConsole/root/test.txt
IO/ByteOrder.cs
IO/ByteReader.cs
IO/ByteUtil.cs
IO/ByteWriter.cs
IO/Helper/BitHelper.cs
IO/IO.csproj
IO/IO.csproj.vspscc
IO/Properties/AssemblyInfo.cs
Mail/CollectionBase.cs
Mail/IMailStorage.cs
Mail/IPop3Storage.cs
Mail/ISmtpStorage.cs
Mail/InvalidMailAddressException.cs
Mail/Mail.csproj
Mail/Mail.csproj.vspscc
Mail/MailAddress.cs
Mail/MailAddressCollection.cs
Mail/Pop3MessageInfo.cs
Mail/Properties/AssemblyInfo.cs
Mail/SQL/install.sql
Mail/SQL/sample.sql
Mail/Storage/LocalStorage.cs
Mail/Storage/SqlStorage.cs
MicroC6820/C6820.cs
MicroC6820/DateTimeStamp.cs
MicroC6820/Enums/AVIResolution.cs
MicroC6820/Enums/C6820BaudRate.cs
MicroC6820/Enums/ColorEffect.cs
MicroC6820/Enums/Contrast.cs
MicroC6820/Enums/DateCorner.cs
MicroC6820/Enums/DateFormat.cs
MicroC6820/Enums/DateStyle.cs
MicroC6820/Enums/EV.cs
MicroC6820/Enums/ExternMemoConnectStatus.cs
MicroC6820/Enums/JpegResolution.cs
MicroC6820/Enums/OperationMode.cs
MicroC6820/Enums/PlayBackOperation.cs
MicroC6820/Enums/Sharpness.cs
MicroC6820/Enums/StorageMedia.cs
MicroC6820/Enums/TVStandard.cs
MicroC6820/Enums/WhiteBalance.cs
MicroC6820/FileInfo.cs
MicroC6820/HardwareRevision.cs
MicroC6820/MicroC6820.csproj
MicroC6820/MicroC6820.csproj.vspscc
MicroC6820/Properties/AssemblyInfo.cs
MicroC6820/StorageMediaInfo.cs
MicroC6820/StringStamp.cs
MicroC6820/SystemCLK.cs
MicroDNS/MicroDNS.csproj
MicroDNS/MicroDNS.csproj.vspscc
MicroDNS/Properties/AssemblyInfo.cs
MicroGM862/AT_Interface.cs
MicroGM862/GM862Exception.cs
MicroGM862/GM862GPS.bak
MicroGM862/GM862GPS.cs
MicroGM862/MicroGM862.csproj
MicroGM862/MicroGM862.csproj.vspscc
MicroGM862/Modules/GPRS.cs
MicroGM862/Modules/GPS.cs
MicroGM862/Modules/GSM.cs
MicroGM862/Modules/Networking.cs
MicroGM862/Modules/TextMessaging.cs
MicroGM862/Properties/AssemblyInfo.cs
MicroGM862Demo/MicroGM862Demo.csproj
MicroGM862Demo/MicroGM862Demo.csproj.vspscc
MicroGM862Demo/Program.cs
MicroGM862Demo/Properties/AssemblyInfo.cs
MicroGM862Demo/Resources.Designer.cs
MicroGM862Demo/Resources.resx
MicroHTTP/MicroHTTP.csproj
MicroHTTP/MicroHTTP.csproj.vspscc
MicroHTTP/Properties/AssemblyInfo.cs
MicroHTTPConsole/MicroHTTPConsole.csproj
MicroHTTPConsole/MicroHTTPConsole.csproj.vspscc
MicroHTTPConsole/Program.cs
MicroHTTPConsole/Properties/AssemblyInfo.cs
MicroHTTPConsole/Resources.Designer.cs
MicroHTTPConsole/Resources.resx
MicroHTTPConsole/Resources/ms.jpg
MicroIO/Cryptography/SHA1.cs
MicroIO/Cryptography/SHA256.cs
MicroIO/MicroIO.csproj
MicroIO/MicroIO.csproj.vspscc
MicroIO/Properties/AssemblyInfo.cs
MicroIO/StringBuilder.cs
MicroNTP/MicroNTP.csproj
MicroNTP/MicroNTP.csproj.vspscc
MicroNTP/Properties/AssemblyInfo.cs
MicroUtilities/DateFormatter.cs
MicroUtilities/GPSCalculations.cs
MicroUtilities/LockHelper.cs
MicroUtilities/MicroUtilities.csproj
MicroUtilities/MicroUtilities.csproj.vspscc
MicroUtilities/NumberFormatter.cs
MicroUtilities/NumberParser.cs
MicroUtilities/Properties/AssemblyInfo.cs
MicroUtilities/RingBuffer.cs
MicroUtilities/exMath.cs
MicroZigbee/MicroZigbee.csproj
MicroZigbee/MicroZigbee.csproj.vspscc
MicroZigbee/Properties/AssemblyInfo.cs
MicroZigbeeConsole/MicroZigbeeConsole.csproj
MicroZigbeeConsole/MicroZigbeeConsole.csproj.vspscc
MicroZigbeeConsole/Program.cs
MicroZigbeeConsole/Properties/AssemblyInfo.cs
NTP/NTP.csproj
NTP/NTP.csproj.vspscc
NTP/NtpClient.cs
NTP/Properties/AssemblyInfo.cs
NetBIOS/Enums/NbtClass.cs
NetBIOS/Enums/NbtType.cs
NetBIOS/NetBIOS.csproj
NetBIOS/NetBIOS.csproj.vspscc
NetBIOS/Properties/AssemblyInfo.cs
POP3/POP3.csproj
POP3/POP3.csproj.vspscc
POP3/Pop3Context.cs
POP3/Pop3Processor.cs
POP3/Pop3Server.cs
POP3/Properties/AssemblyInfo.cs
SMTP/Enums/SmtpStatusCode.cs
SMTP/Properties/AssemblyInfo.cs
SMTP/SMTP.csproj
SMTP/SMTP.csproj.vspscc
SMTP/SmtpClient.cs
SMTP/SmtpContext.cs
SMTP/SmtpMessage/MailMessage.cs
SMTP/SmtpMessage/MimeParser.cs
SMTP/SmtpProcessor.cs
SMTP/SmtpServer.cs
SSDP/DeviceNotify.cs
SSDP/Enum/DeviceType.cs
SSDP/HttpHandler.cs
SSDP/Properties/AssemblyInfo.cs
SSDP/SSDP.csproj
SSDP/SSDP.csproj.vspscc
SSDP/SsdpDevice.cs
SSDP/SsdpServer.cs
SmtpConsole/Program.cs
SmtpConsole/Properties/AssemblyInfo.cs
SmtpConsole/SmtpConsole.csproj
SmtpConsole/SmtpConsole.csproj.vspscc
SmtpConsole/app.config
SsdpConsole/Program.cs
SsdpConsole/Properties/AssemblyInfo.cs
SsdpConsole/SsdpConsole.csproj
SsdpConsole/SsdpConsole.csproj.vspscc
SsdpConsole/app.config
Zigbee/Enums/ApiType.cs
Zigbee/Enums/AtCommandStatus.cs
Zigbee/Enums/ModemStatusType.cs
Zigbee/Enums/ReceiveOptionType.cs
Zigbee/Enums/SleepModeType.cs
Zigbee/Enums/SourceActionType.cs
Zigbee/Enums/TxStatusType.cs
Zigbee/Enums/XBeeApiType.cs
Zigbee/Enums/ZNet/DeliveryStatusType.cs
Zigbee/Enums/ZNet/DiscoveryStatusType.cs
Zigbee/Enums/ZNet/ZNetDeviceType.cs
Zigbee/FrameReceived.cs
Zigbee/LogEvent.cs
Zigbee/ModemStatusChanged.cs
Zigbee/Properties/AssemblyInfo.cs
Zigbee/Request/AT/ApiEnable.cs
Zigbee/Request/AT/ApplyChanges.cs
Zigbee/Request/AT/Channel.cs
Zigbee/Request/AT/CyclicSleepPeriod.cs
Zigbee/Request/AT/DestinationAddressHigh.cs
Zigbee/Request/AT/DestinationAddressLow.cs
Zigbee/Request/AT/DestinationNode.cs
Zigbee/Request/AT/DeviceTypeIdentifier.cs
Zigbee/Request/AT/FirmwareVersion.cs
Zigbee/Request/AT/ForceSample.cs
Zigbee/Request/AT/HardwareVersion.cs
Zigbee/Request/AT/InterfaceDataRate.cs
Zigbee/Request/AT/NetworkReset.cs
Zigbee/Request/AT/NodeDiscover.cs
Zigbee/Request/AT/NodeIdentifier.cs
Zigbee/Request/AT/ReceivedSignalStrength.cs
Zigbee/Request/AT/RestoreDefaults.cs
Zigbee/Request/AT/SerialNumberHigh.cs
Zigbee/Request/AT/SerialNumberLow.cs
Zigbee/Request/AT/SleepMode.cs
Zigbee/Request/AT/SoftwareReset.cs
Zigbee/Request/AT/SupplyVoltage.cs
Zigbee/Request/AT/TimeBeforeSleep.cs
Zigbee/Request/AT/Write.cs
Zigbee/Request/AT/WriteBindingTable.cs
Zigbee/Request/AT/XBeeSensorSample.cs
Zigbee/Request/AtCommand.cs
Zigbee/Request/AtQueueCommand.cs
Zigbee/Request/ExplicitZigBeeCommand.cs
Zigbee/Request/RemoteAtRequest.cs
Zigbee/Request/TxRequest16.cs
Zigbee/Request/TxRequest64.cs
Zigbee/Request/ZNetTransmitRequest.cs
Zigbee/Request/ZNetTxRequest.cs
Zigbee/Response/AT/ApiEnable.cs
Zigbee/Response/AT/CyclicSleepPeriod.cs
Zigbee/Response/AT/ForceSample.cs
Zigbee/Response/AT/NodeDiscover.cs
Zigbee/Response/AT/NodeIdentifier.cs
Zigbee/Response/AT/ReceivedSignalStrength.cs
Zigbee/Response/AT/SleepMode.cs
Zigbee/Response/AT/SupplyVoltage.cs
Zigbee/Response/AT/TimeBeforeSleep.cs
Zigbee/Response/AtCommandResponse.cs
Zigbee/Response/ExplicitZigBeeResponse.cs
Zigbee/Response/IAtCommandResponse.cs
Zigbee/Response/IAtCommandResponseData.cs
Zigbee/Response/ModemStatus.cs
Zigbee/Response/RemoteAtResponse.cs
Zigbee/Response/RxResponse16.cs
Zigbee/Response/RxResponse64.cs
Zigbee/Response/TxStatusResponse.cs
Zigbee/Response/XBeeSensorRead.cs
Zigbee/Response/ZNet/AT/ZNetNodeDiscover.cs
Zigbee/Response/ZNet/ZNetNodeIdentificationResponse.cs
Zigbee/Response/ZNet/ZNetRxIoSampleResponse.cs
Zigbee/Response/ZNet/ZNetRxResponse.cs
Zigbee/Response/ZNet/ZNetTxStatusResponse.cs
Zigbee/XBee.cs
Zigbee/XBeeAddress16.cs
Zigbee/XBeeAddress64.cs
Zigbee/XBeeChecksum.cs
Zigbee/XBeeFrameRequest.cs
Zigbee/XBeeFrameResponse.cs
Zigbee/XBeeModule.cs
Zigbee/XBeePacket.cs
Zigbee/XBeeReader.cs
Zigbee/XBeeRequest.cs
Zigbee/XBeeResponse.cs
Zigbee/Zigbee.csproj
Zigbee/Zigbee.csproj.vspscc
ZigbeeConsole/Program.cs
ZigbeeConsole/Properties/AssemblyInfo.cs
ZigbeeConsole/ZigbeeConsole.csproj
ZigbeeConsole/ZigbeeConsole.csproj.vspscc
ZigbeeConsole/app.config
build.bat
mschwarztoolkit.sln
mschwarztoolkit.vssscc
uALFAT/IuALFATComm.cs
uALFAT/Properties/AssemblyInfo.cs
uALFAT/uALFAT.cs
uALFAT/uALFAT.csproj
uALFAT/uALFAT.csproj.vspscc
uALFAT/uALFATCommI2C.cs
uALFAT/uALFATCommSerial.cs
uALFAT_DemoApplication/Program.cs
uALFAT_DemoApplication/Properties/AssemblyInfo.cs
uALFAT_DemoApplication/Resources.Designer.cs
uALFAT_DemoApplication/Resources.resx
uALFAT_DemoApplication/uALFAT_DemoApplication.csproj
uALFAT_DemoApplication/uALFAT_DemoApplication.csproj.vspscc

Download

Click the following link to download mftoolkit.zip.

mftoolkit.zip
Home »
  C# Free Code »
    Development »
Algorithm
ANTLR
AOP
Application
Barcode
CHM
Design Patterns
Desktop
DotNet
DotNet Engine
DotNet Application
DotNet Assembly
DotNet Library
Engine
Epub
Example
File
File Library
Framework
GIS
Intellisense
IoC
Library
log4net
Matlab
MSBuild
MVC
MVP
MVVM
Numerical Library
NUnit
OpenCL
Plugin
Quartz
Resx File
SDK
SMS
Thread
UnitTest
Utility
VisualStudio
Windows
XML